Phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới

 
   Quảng Ninh:
 
   Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm.
 
   Các biện pháp áp dụng đối với từng nhóm nguy cơ
 
   "5 AN TOÀN" ĐỂ TIẾP TỤC PHÒNG CHỐNG COVID-19
 
Theo Sức khỏe Quảng Ninh