Quảng Ninh hướng dẫn về hỗ trợ đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2359/UBND-TM3 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh “Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 245); theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1502/STC-TCHCSN ngày 9/4/2020, UBND tỉnh hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19 quy định tại Điều 2, Nghị quyết 245 như sau:

I. Đối tượng, nguyên tắc, mức và thời gian hỗ trợ

1. Đối tượng áp dụng: Quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết 245.

2. Điều kiện được hỗ trợ:

2.1. Đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 245 phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn nghèo của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh, được UBND các địa phương công nhận vào cuối năm 2019 hoặc Quyết định bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến tháng 03/2020 (hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020);

- Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên bao gồm: Lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đang tham gia lao động, sản xuất tạo thu nhập cho hộ gia đình, bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chưa tìm được việc làm mới.

- Trong danh sách hỗ trợ được UBND cấp huyện phê duyệt.

2.2. Đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 245 phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được giao tự chủ 100% về tài chính phải nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng dịch Covid-19 mà nguồn tài chính của đơn vị không còn đủ khả năng để chi trả.

- Có giao kết hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước thời gian nghỉ việc không hưởng lương.

- Trong danh sách hỗ trợ được UBND tỉnh Quyết định hỗ trợ (đối với đối tượng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh), UBND cấp huyện (đối với đối tượng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện) quyết định.

2. Nguyên tắc, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ

2.1. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chính sách theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 245 thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất.

- Trường hợp người lao động thuộc cả hai đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 245 thì chỉ được hưởng một chế độ do đơn vị sự nghiệp sử dụng người lao động đó xem xét đề nghị hỗ trợ, đồng thời đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm thông báo tới UBND cấp xã nơi người lao động có hộ khẩu thường trú để biết tránh hỗ trợ trùng lắp;

2.2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.3. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho viên chức, người lao động.

3. Thời gian hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian thực tế mà viên chức, người lao động bị mất việc nhưng tối đa không quá 03 tháng, kể từ tháng 4 năm 2020.

- Số ngày làm việc phải nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tính hỗ trợ: Là số ngày nghỉ việc liên tục 24 ngày tính bằng 1 tháng; số ngày lẻ dưới 12 ngày tính hỗ trợ bằng ½ tháng; từ 12 ngày trở lên tính hỗ trợ bằng 1 tháng.

II. Hồ sơ, trình tự và thời gian thực hiện hỗ trợ

1. Thành phần hồ sơ.

1.1. Đối với đối tượng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 245:

- Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn của người lao động (Mẫu số 01);

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo còn hiệu lực đến thời điểm hỗ trợ;

- Bản sao sổ hộ khẩu của hộ nghèo, cận nghèo; trường hợp đối với người lao động làm viêc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp có thêm bản sao quyết định chấm dứt hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động.

1.2. Đối với viên chức, người lao động quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 245:

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp kèm theo danh sách người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh đề nghị hỗ trợ và Bản thuyết minh tài chính chứng minh đơn vị không còn nguồn tài chính để chi trả;

- Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn của người lao động (Mẫu số 04);

- Bản sao hợp đồng làm việc (hoặc hợp đồng lao động) của viên chức, người lao động đề nghị hỗ trợ;

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (đã chốt thời gian đóng BHXH đến trước thời điểm nghỉ việc);

- Bản sao quyết định tạm hoãn hợp đồng làm việc (đối với viên chức) hoặc quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động (đối với người lao động) nghỉ việc không hưởng lương.

2. Trình tự và thời gian thực hiện.

2.1. Đối với người lao động quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết 245:

(1) Người lao động lập hồ sơ theo quy định gửi đến trưởng thôn/bản/khu phố (sau đây gọi tắt là Trưởng thôn).

(2) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị; căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt; Trưởng thôn xác nhận vào giấy đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn của người lao động, lập danh sách (theo Mẫu số 02) và có văn bản, kèm theo hồ sơ của những người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gửi Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã.

(3) Định kì 5 ngày làm việc, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã tổ chức thẩm định, xét duyệt những người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trình Chủ tịch UBND cấp xã (kèm Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã theo Mẫu số 03); đồng thời thực hiện niêm yết công khai theo quy định (lập Biên bản bắt đầu và kết thúc niêm yết sau tối thiểu 15 ngày) danh sách đề nghị UBND cấp huyện hỗ trợ tại Trụ sở UBND cấp xã, Nhà văn hóa khu phố/thôn bản, ... để nhân dân giám sát theo dõi.

(4) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

(5) Định kì 5 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với phòng ban liên quan tổ chức thẩm định, xét duyệt và trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(6) Căn cứ Quyết định hỗ trợ của UBND cấp huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận kinh phí từ ngân sách cấp huyện và tổ chức chi trả hỗ trợ cho đối tượng cho phù hợp với thực tế của địa phương. 

2.2. Đối với đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết 245:

(1) Trên cơ sở Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn của người lao động và hồ sơ kèm theo, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp rà soát và lập danh sách những viên chức, người lao động (theo Mẫu 05) đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ, có văn bản (kèm theo hồ sơ của đối tượng) gửi Cơ quan chủ quản của đơn vị (nếu có) hoặc gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trường hợp đơn vị sự nghiệp không có sở, ngành chủ quản) hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% thuộc cấp huyện).

(2) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị sự nghiệp:

- Đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% thuộc cấp tỉnh: Cơ quan chủ quản cấp trên thực hiện tổ chức thẩm định xét duyệt và có văn bản (kèm theo danh sách và hồ sơ của đối tượng) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính để thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ; đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp không có sở, ngành chủ quản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định; 

- Đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% thuộc cấp huyện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với phòng ban liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ.

(3) Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định danh sách hỗ trợ của UBND tỉnh (đối với đối tượng thuộc đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% thuộc cấp tỉnh), của UBND cấp huyện (đối với đối tượng thuộc đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% thuộc cấp huyện), Cơ quan tài chính trình UBND cùng cấp quyết định bổ sung kinh phí cho đơn vị (hoặc qua Sở, ngành chủ quản) để chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng.

III. Nguồn kinh phí và quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ

1. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ:

- Đối với đối tượng được hỗ trợ là người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% thuộc cấp huyện: Do ngân sách cấp huyện đảm bảo, từ các nguồn lực quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 245.

- Đối với đối tượng được hỗ trợ là viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% thuộc cấp tỉnh: Do ngân sách tỉnh đảm bảo, từ các nguồn lực quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 245.

2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết 245 của HĐND tỉnh, được quyết toán vào chi ngân sách cấp huyện (đối với đối tượng được hỗ trợ là người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% thuộc cấp huyện), chi ngân sách tỉnh (đối với đối tượng được hỗ trợ là viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc cấp tỉnh), theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (Chương của cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí để hỗ trợ, Loại 370, Khoản 398, Tiểu mục 7456).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết (trường hợp vượt thẩm quyền) các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện theo yêu cầu.

2. Sở Tài chính.

- Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thanh, quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ.

3. Các Sở, ngành.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao để chỉ đạo rà soát, thông kê, thẩm định, đề xuất, chi trả cho đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định, chịu trách nhiệm về danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có đối tượng được hỗ trợ thực hiện thanh, quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Kết thúc đợt hỗ trợ, tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để theo dõi và tổng hợp.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn:

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã: Chủ trì, phối hợp với cơ quan Tài chính và các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các xã, phường, thị trấn chuyển đến, tổng hợp trình UBND cùng cấp quyết định hỗ trợ; thực hiện chi trả cho đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu bố trí kinh phí, thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng; thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Chịu trách nhiệm về danh sách đối tượng, Quyết định hỗ trợ cho đối tượng là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% thuộc cấp huyện trên địa bàn.

- Kết thúc đợt hỗ trợ, tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để tổng hợp và theo dõi.

5. UBND các xã, phường, thị trấn

- Tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai, hướng dẫn chế độ, chính sách của nhà nước đến người dân và đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

- Tổ chức rà soát, lập danh sách người lao động thuộc hộ gia đình thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do tác động của dịch COVID-19; Họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội; Báo cáo UBND cấp huyện để kịp thời hỗ trợ cho đối tượng; thực hiện công khai hỗ trợ theo quy định.

- Thực hiện niêm yết công khai (lập biên bản bắt đầu và kết thúc niêm yết sau tối thiểu 15 ngày) danh sách đề nghị UBND cấp huyện hỗ trợ tại Trụ sở UBND cấp xã, Nhà văn hóa khu phố/thôn/bản... để nhân dân giám sát theo dõi.

- Kết thúc đợt hỗ trợ, tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ trên địa bàn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính để tổng hợp, theo dõi và báo cáo UBND cấp huyện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), để hướng dẫn bổ sung hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ khó khăn do tác động của dịch COVID-19.pdf

Các mẫu đơn đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết

Công đoàn ngành Y tế: Tiếp sức chiến sĩ áo trắng chống dịch

 

   Những ngày qua, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế Quảng Ninh đang ngày đêm vất vả, chiến đấu với dịch Covid-19. Để các y, bác sĩ luôn đảm bảo sức khỏe, khắc phục khó khăn trên tuyến đầu chống dịch, Công đoàn ngành Y tế đã luôn đồng hành tiếp sức cùng các chiến sĩ áo trắng.

 

Công đoàn ngành Y tế vận động chuỗi cửa hàng bánh ngọt Dung Anh hỗ trợ 1.000 suất ăn dinh dưỡng, nước uống cho 7 đơn vị y tế, trong đó hỗ trợ 200 suất ăn cho Bệnh viện số 2...

 

Đã hai tháng nay, chị Bùi Thị Hòe không về nhà mà cùng các đồng nghiệp Bệnh viện số 2 ngày đêm “chiến đấu” ở tuyến đầu chống dịch. “Từ khi Hòe đi, luống rau vườn nhà mới gieo mà nay đã lên xanh tốt”, bà Nên - mẹ chị Hòe đã ngoài 85 tuổi chỉ luống rau nói với đoàn công tác của Công đoàn ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công đoàn Bệnh viện Lao - Phổi Quảng Ninh trong chuyến thăm động viên gia đình chị mới đây.

 

Ở hậu phương chỉ có ba bà cháu. Hai đứa con chị đang tuổi ăn học. Chồng chị là bộ đội, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nên lâu rồi chưa được về nhà. “Hằng ngày, việc chợ búa hầu như nhờ vào hàng xóm. Việc nhà trước đây mẹ nó (chị Hòe - PV) lo tươm tất, giờ ba bà cháu phải tự lo. Sự quan tâm kịp thời của công đoàn ngành khiến chúng tôi vô cùng cảm thấy rất ấm áp”, bà Nên chia sẻ. Từ trong bệnh viện, chị Hòe cũng gọi điện về gửi lời cảm ơn sự quan tâm của công đoàn ngành, Hội Chữ thập đỏ đã giúp chị và các y, bác sĩ trong bệnh viện cảm thấy yên tâm, vững vàng hơn trong cuộc chiến chống dịch khi mà ở hậu phương của mình nhận được sự chăm sóc chu đáo. 

 

Qua chuyến thăm ấy, chúng tôi cũng phần nào cảm nhận những khó khăn, đảo lộn cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là các y, bác sĩ và gia đình do Covid-19 gây ra. Hai tháng qua, đã có rất nhiều người chưa được về với gia đình, trong khi người thì có cha già, mẹ héo, người thì con thơ. Có rất nhiều bà mẹ đơn thân nhưng vẫn vì sự bình an của mọi người mà ở lại bệnh viện cùng đồng nghiệp chống dịch. Có những hoàn cảnh cả hai vợ chồng đều ở tuyến đầu, trực tiếp làm tại phòng khám sàng lọc Covid-19…

 

... và tặng quà cho các y bác sĩ đang ngày đêm

... và vận động Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 60 suất quà cho các y, bác sĩ đang ngày đêm "trực chiến" chống dịch.

 

Tạm gác lại chuyện gia đình, các chiến sĩ áo trắng đã xung phong ở lại tuyến đầu chống dịch, đối mặt với bao vất vả, rủi ro. “Để tiếp sức cho cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh đã kêu gọi sự vận động, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tổ chức những chuyến thăm, tặng quà đến các y, bác sĩ, thăm, động viên, chia sẻ với gia đình họ để giúp các y, bác sĩ phần nào yên tâm công tác”, chị Hoàng Thị Hồng Phấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nói.

 

Theo đó, Công đoàn ngành đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, nhân viên ngành Y tham gia chống dịch. Điển hình như vận động Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 500 triệu đồng tiền hàng hoá do Công ty Coca Cola trao tặng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng thăm gia đình nhân viên, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ mỗi trung tâm y tế tuyến huyện từ 5-15 triệu đồng, tổng số tiền 80 triệu đồng; chuỗi bánh ngọt Dung Anh hỗ trợ 7 đơn vị y tế 1.000 suất ăn, nước uống; Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan, Công ty TNHH Sản xuất bột mì ViMaFlour hỗ trợ 1.900 suất ăn dinh dưỡng. Đề nghị các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone tại Quảng Ninh hỗ trợ gói dịch vụ, miễn cước di động, 3G, 4G cho 1.969 nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch…

 

Công đoàn ngành cũng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nhân viên y tế và gia đình họ 45 triệu đồng; trao tặng 2.500 khẩu trang y tế 4 lớp; 2.500 khẩu trang vải cho các đơn vị tuyến đầu. Vận động đoàn viên CBCCVC-LĐ toàn ngành nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407.

 

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hậu phương của chị Bùi Thị Hòe.

 

Bên cạnh vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở cũng giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của đoàn viên, người lao động; tham gia đề xuất thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp chống dịch, phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ cho đoàn viên, người lao động theo quy định của Nhà nước. Chăm lo ăn, nghỉ, sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ; bố trí sắp xếp việc làm hợp lý, quan tâm đến những CBCCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc cả hai vợ chồng cùng làm tại đơn vị y tế cùng tham gia công tác phòng, chống dịch…

 

Chủ tịch Công đoàn ngành Y - Hoàng Thị Hồng Phấn động viên con chị Hòe yên tâm học tập.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Hoàng Thị Hồng Phấn động viên con chị Hòe yên tâm học tập.

 

Tin rằng, với sự đồng hành của cộng đồng, đặc biệt là Công đoàn ngành Y tế, các chiến sĩ áo trắng sẽ luôn yên tâm, vững vàng ở nơi tuyến đầu của “trận chiến”, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần đem lại sự bình an cho mỗi người.

 

 

Thanh Hằng - http://baoquangninh.com.vn

Những ngày qua, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế Quảng Ninh đang ngày đêm vất vả, chiến đấu với dịch Covid-19. Để các y, bác sĩ luôn đảm bảo sức khỏe, khắc phục khó khăn trên tuyến đầu chống dịch, Công đoàn ngành Y tế đã luôn đồng hành tiếp sức cùng các chiến sĩ áo trắng.

 

Công đoàn ngành Y vận động Chuỗi cửa hàng bánh ngọt Dung Anh hỗ trợ 1.000 suất ăn dinh dưỡng, nước uống cho 7 đơn vị y tế.

Công đoàn ngành Y tế vận động chuỗi cửa hàng bánh ngọt Dung Anh hỗ trợ 1.000 suất ăn dinh dưỡng, nước uống cho 7 đơn vị y tế, trong đó hỗ trợ 200 suất ăn cho Bệnh viện số 2...

 

Đã hai tháng nay, chị Bùi Thị Hòe không về nhà mà cùng các đồng nghiệp Bệnh viện số 2 ngày đêm “chiến đấu” ở tuyến đầu chống dịch. “Từ khi Hòe đi, luống rau vườn nhà mới gieo mà nay đã lên xanh tốt”, bà Nên - mẹ chị Hòe đã ngoài 85 tuổi chỉ luống rau nói với đoàn công tác của Công đoàn ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công đoàn Bệnh viện Lao - Phổi Quảng Ninh trong chuyến thăm động viên gia đình chị mới đây.

 

Ở hậu phương chỉ có ba bà cháu. Hai đứa con chị đang tuổi ăn học. Chồng chị là bộ đội, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nên lâu rồi chưa được về nhà. “Hằng ngày, việc chợ búa hầu như nhờ vào hàng xóm. Việc nhà trước đây mẹ nó (chị Hòe - PV) lo tươm tất, giờ ba bà cháu phải tự lo. Sự quan tâm kịp thời của công đoàn ngành khiến chúng tôi vô cùng cảm thấy rất ấm áp”, bà Nên chia sẻ. Từ trong bệnh viện, chị Hòe cũng gọi điện về gửi lời cảm ơn sự quan tâm của công đoàn ngành, Hội Chữ thập đỏ đã giúp chị và các y, bác sĩ trong bệnh viện cảm thấy yên tâm, vững vàng hơn trong cuộc chiến chống dịch khi mà ở hậu phương của mình nhận được sự chăm sóc chu đáo. 

 

Qua chuyến thăm ấy, chúng tôi cũng phần nào cảm nhận những khó khăn, đảo lộn cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là các y, bác sĩ và gia đình do Covid-19 gây ra. Hai tháng qua, đã có rất nhiều người chưa được về với gia đình, trong khi người thì có cha già, mẹ héo, người thì con thơ. Có rất nhiều bà mẹ đơn thân nhưng vẫn vì sự bình an của mọi người mà ở lại bệnh viện cùng đồng nghiệp chống dịch. Có những hoàn cảnh cả hai vợ chồng đều ở tuyến đầu, trực tiếp làm tại phòng khám sàng lọc Covid-19…

 

... và tặng quà cho các y bác sĩ đang ngày đêm

... và vận động Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 60 suất quà cho các y, bác sĩ đang ngày đêm "trực chiến" chống dịch.

 

Tạm gác lại chuyện gia đình, các chiến sĩ áo trắng đã xung phong ở lại tuyến đầu chống dịch, đối mặt với bao vất vả, rủi ro. “Để tiếp sức cho cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh đã kêu gọi sự vận động, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, tổ chức những chuyến thăm, tặng quà đến các y, bác sĩ, thăm, động viên, chia sẻ với gia đình họ để giúp các y, bác sĩ phần nào yên tâm công tác”, chị Hoàng Thị Hồng Phấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nói.

 

Theo đó, Công đoàn ngành đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, nhân viên ngành Y tham gia chống dịch. Điển hình như vận động Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 500 triệu đồng tiền hàng hoá do Công ty Coca Cola trao tặng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng thăm gia đình nhân viên, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ mỗi trung tâm y tế tuyến huyện từ 5-15 triệu đồng, tổng số tiền 80 triệu đồng; chuỗi bánh ngọt Dung Anh hỗ trợ 7 đơn vị y tế 1.000 suất ăn, nước uống; Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan, Công ty TNHH Sản xuất bột mì ViMaFlour hỗ trợ 1.900 suất ăn dinh dưỡng. Đề nghị các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone tại Quảng Ninh hỗ trợ gói dịch vụ, miễn cước di động, 3G, 4G cho 1.969 nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch…

 

Công đoàn ngành cũng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nhân viên y tế và gia đình họ 45 triệu đồng; trao tặng 2.500 khẩu trang y tế 4 lớp; 2.500 khẩu trang vải cho các đơn vị tuyến đầu. Vận động đoàn viên CBCCVC-LĐ toàn ngành nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407.

 

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm

Đoàn công tác Công đoàn ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hậu phương của chị Bùi Thị Hòe.

 

Bên cạnh vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở cũng giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của đoàn viên, người lao động; tham gia đề xuất thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp chống dịch, phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ cho đoàn viên, người lao động theo quy định của Nhà nước. Chăm lo ăn, nghỉ, sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ; bố trí sắp xếp việc làm hợp lý, quan tâm đến những CBCCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc cả hai vợ chồng cùng làm tại đơn vị y tế cùng tham gia công tác phòng, chống dịch…

 

Chủ tịch Công đoàn ngành Y - Hoàng Thị Hồng Phấn động viên con chị Hòe yên tâm học tập.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Hoàng Thị Hồng Phấn động viên con chị Hòe yên tâm học tập.

 

Tin rằng, với sự đồng hành của cộng đồng, đặc biệt là Công đoàn ngành Y tế, các chiến sĩ áo trắng sẽ luôn yên tâm, vững vàng ở nơi tuyến đầu của “trận chiến”, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần đem lại sự bình an cho mỗi người.

 

 

Thanh Hằng - http://baoquangninh.com.vn

Bộ Y tế chỉ cách lựa chọn, sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19

   Suckhoedoisong.vn - Các chuyên gia y tế cho rằng, con đường lây truyền từ người sang người của COVID -19 là thông qua các giọt bắn hô hấp tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với người có triệu chứng hô hấp đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Đeo khẩu trang chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID -19.
 
 
   Đối với việc xuất khẩu khẩu trang, Bộ Y tế đã có công văn số 2004/BYT-KHTC ngày 10/4/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, trong đó báo cáo về năng lực sản xuất các loại khẩu trang, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu khẩu trang trên cơ sở đảm bảo nhu cầu sử dụng trong nước để phòng chống dịch.

    Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn này dành cho các chuyên gia y tế công cộng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà quản lý, nhân viên y tế và cộng đồng. Hướng dẫn sẽ được sửa đổi khi có thêm dữ liệu.

    Với thông tin hiện có, các chuyên gia y tế cho rằng con đường lây truyền từ người sang người của COVID -19 là thông qua các giọt bắn hô hấp tiếp xúc gần. Bất kỳ ai tiếp xúc gần (trong vòng 1 mét) với người có triệu chứng hô hấp (ví dụ: hắt hơi, ho...) đều có nguy cơ nhiễm bệnh.

    Đeo khẩu trang chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID -19.

    Đeo khẩu trang y tế không đúng chỉ định có thể gây lãng phí không cần thiết, khan hiếm cho cơ sở y tế và tạo ra tâm lý sai lầm về sự an toàn và có thể dẫn đến bỏ qua các biện pháp thiết yếu khác như rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay 60% độ cồn. Hơn nữa, sử dụng khẩu trang không đúng cách có thể ảnh hưởng đến hiệu quả trong dự phòng nguy cơ lây truyền.

 

 

Cách đeo khẩu trang:

- Bước 1: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo khẩu trang.

- Bước 2: Xác định phần trên, dưới của khẩu trang.

- Bước 3: Xác định mặt trong, ngoài theo đường may hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài.

- Bước 4: Đeo và điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi, miệng đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang.

Lưu ý: Không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng. Nếu chạm vào phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.


Thải bỏ khẩu trang:

- Bước 1: Khi tháo khẩu trang chỉ cầm phần dây đeo sau tai (không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang).

- Bước 2: Bỏ khẩu trang vào túi kín (nếu có) và/hoặc bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng 1 lần.

- Bước 3: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.

Lưu ý: Thay hoặc thải bỏ khẩu trang sau: mỗi lần sử dụng hoặc khi bị bẩn. Tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng 1 lần.
 

 Lê Nguyên - https://suckhoedoisong.vn

 

 

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

   Chiều 13/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần về tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Cuộc họp được truyền hình trực tuyến đến 1 điểm cầu cấp tỉnh và 13 điểm cầu của các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.

   Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 265 ca mắc Covid-19, trong đó có 145 ca bệnh đã được chữa khỏi, 120 ca đang điều trị cách ly. Tại Quảng Ninh, hiện có 2 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện số 2, sức khỏe ổn định. Các cơ sở y tế cũng đang theo dõi cách ly điều trị cho 95 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

   Bước vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ động, tích cực với những giải pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các địa phương trong tỉnh đã bố trí thêm khu vực cách ly tập trung, nâng khả năng thu dung của tỉnh Quảng Ninh lên 4.647 chỗ; tổng số người đang được cách ly tại cơ sở cách ly và tại nhà là trên 1.600 người. Tỉnh đã tổ chức rà soát, truy vết 1.025 người có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Các địa phương cũng đã tiến hành rà soát, phát hiện 406 trường hợp người dân của tỉnh có liên quan tới các nguồn lây nhiễm khác; trong đó đã điều tra dịch tễ học, tổ chức xét nghiệm cho 207 người (đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2); các trường hợp còn lại được hướng dẫn tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà. 13 chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh đã dừng kiểm tra trên 265.000 phương tiện vào tỉnh; kiểm tra, giám sát thân nhiệt cho trên 373.000 lượt người. Đối với công tác khai báo y tế và khám sức khỏe toàn dân, tới nay, Quảng Ninh đã đạt trên 97%. Các địa phương tăng cường khám bệnh, cấp phát thuốc cho trên 5.800 người cao tuổi.

   Tỉnh Quảng Ninh cũng đã mở rộng quy mô và năng lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Tính từ tháng 2 đến nay, toàn tỉnh đã xét nghiệm sàng lọc cho 4.653 trường hợp. Việc triển khai nhanh, có kết quả xét nghiệm sớm với SARS-CoV-2 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác phát hiện nguồn lây, khống chế ổ dịch và ngăn chặn kịp thời lây lan mầm bệnh ra cộng đồng; góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

   Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Trong gần 3 tháng qua, Quảng Ninh đã nhận định và hành động rất sớm, rất quyết liệt để huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Đến nay, tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt song cũng rất linh hoạt, phù hợp với diễn biến cụ thể của từng giai đoạn dịch bệnh.

   Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tiếp tục duy trì các biện pháp, mô hình phòng, chống dịch đang áp dụng đã mang lại hiệu quả thời gian qua. Đặc biệt, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh, nhất là người ngoài tỉnh và người Quảng Ninh ra khỏi tỉnh đi qua/đến các địa phương có dịch lây lan trong cộng đồng trở về tỉnh Quảng Ninh. 13 chốt kiểm soát liên ngành tại các khu vực ra, vào tỉnh tiếp tục củng cố, bố trí lực lượng thường trực 24/24h, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vừa giữ gìn bảo toàn lực lượng đảm bảo an toàn, sức khỏe.

   Cùng với đó, các sở, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục giám sát triệt để các trường hợp liên quan đến các nguồn lây nhiễm; củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình tổ tự quản tại các thôn, bản, khu phố; sẵn sàng các phương án về mặt y tế cho mọi tình huống; duy trì thực hiện phương châm người dân là trung tâm, có vai trò quyết định trong thành công phòng, chống dịch Covid-19 để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân tham gia phòng, chống dịch. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung thực hiện mạnh mẽ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động.

   Các ngành, địa phương tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất nhập khẩu đi đôi với đảm an toàn tại khu vực biên giới; tiếp tục duy trì phối hợp đảm bảo an toàn trong việc đón các chuyến bay thời gian tới.

   Để đảm bảo tiến độ, nội dung Đại hội Đảng các cấp đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã đảo, huyện đảo Cô tô và một số xã vùng cao của các địa phương Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà có văn bản cam kết việc kiểm soát dịch bệnh an toàn trên địa bàn, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương cho phép tổ chức đại hội Đảng cơ sở tại các khu vực. Ngoài ra, ngành Than xem xét cam kết đảm bảo vừa an toàn trong sản xuất vừa an toàn trong tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Cuộc họp được truyền hình trực tuyến đến 14 điểm cầu.
Cuộc họp được truyền hình trực tuyến đến 14 điểm cầu.

   Cũng tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đến nay Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành trước thời gian chương trình nâng cấp đô thị theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020. Toàn tỉnh có 13 đô thị gồm 1 đô thị loại I; 3 đô thị loại II và 3 đô thị loại IV; 6 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 64.09% và là một trong 3 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước, chỉ sau TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, các đô thị trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Có đô thị còn chưa đạt tiêu chí, tiêu chuẩn; mật độ dân số đô thị thấp, dân cư đô thị tập trung chủ yếu ở Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả và Uông Bí; việc phát triển đô thị một số khu vực vẫn theo tư duy cũ, chưa hiện đại, đẳng cấp; hạ tầng kỹ thuật của các đô thị chưa được đầu tư đồng bộ; không gian kiến trúc cảnh quan chưa tạo được bản sắc và nét đặc trưng của đô thị.

   Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Trong đó, nêu rõ các các chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2030; danh mục, kế hoạch nâng loại đô thị toàn tỉnh đến năm 2030; định hướng phát triển và đề xuất các phương án phát triển; các dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung; giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện. Mục tiêu lớn nhất là đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

   Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 đã được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị từ nhiều năm trước. Trong 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng các điều kiện để đảm bảo thực hiện mục tiêu này. Do đó, việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 là tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội đồng thời là kết quả ý chí, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

   Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn phương án phát triển các đô thị theo đơn vị hành chính cấp huyện đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, theo mô hình thành phố trong thành phố, không hình thành các quận nội thành. Đây là phương án phù hợp với xu thế hiện nay khi tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về tinh giản bộ máy biên chế. Trong đó, đặt mục tiêu năm 2030, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 12 đơn vị hành chính cấp huyện. Để thực hiện phương án trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải rà soát các nhiệm vụ, đặt mục tiêu cụ thể về mốc thời gian, lộ trình thực hiện để nâng cấp đô thị.

   Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Các địa bàn có dự án giao thông động lực cần lưu ý các không gian đô thị, giữ các quỹ đất ở các tuyến đường giao thông để tạo ra các giá trị phát triển mới cho các địa phương. Khi đầu tư các hạ tầng kỹ thuật phải có tầm nhìn xa hơn cho đô thị mới trong tương lai. Có quy hoạch tốt, môi trường đầu tư tốt, hạ tầng giao thông động lực sẽ tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Thu Chung

http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202004/giao-ban-thuong-truc-tinh-uy-2478877/

 

 

 

 

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Đăng Nhập

Đang có 197 khách và không thành viên đang online

Lượt truy cập

1886278

IP của bạn là: 34.239.176.198
Thời gian: 23-04-2021 15:35:59

LIÊN KẾT FACEBOOK

Facebook