Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-Tu, ngày 21/11/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, từ ngày 19-21/12/2017, tại Hội trường lớn Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng" cho tất cả Cán bộ viên chức và người lao động Bệnh viện. 

Đồng chí Nguyễn Thành Xung - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện chủ trì và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị. 

Đồng chí đã tập trung quán triệt, học tập những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 6 như sau:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Sau Hội nghị, toàn bộ Cán bộ viên chức và Người lao động Bệnh viện sẽ thực hiện bài thu hoạch thể hiện kết quả nhận thức của bản thân về Nghị quyết và liên hệ với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh ghi nhận từ Hội nghị.

Thực hiện: Phòng QLCL